Voorwaarden en regels bij deelname

Voorwaarden en regels bij deelname aan het evenement Rabobank ALS Lenteloop Bilthoven 2020

Goed dat je meeloopt met de Rabobank ALS Lenteloop Bilthoven 2020! 
Daarbij is een aantal voorwaarden/regels van toepassing:

Wij gaan er vanuit dat je het inschrijfformulier volledig en naar waarheid hebt ingevuld en dat je het inschrijfgeld betaalt. Doe je dat niet, dan loop je het risico niet deel te kunnen nemen. Als je toch niet mee wilt lopen, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. Dit inschrijfgeld komt ten goede aan de opbrengst van het evenement. De bedoeling is dat iedere deelnemer zich laat sponsoren, zodat de opbrengst voor het goede doel zo groot mogelijk wordt. 

Wij gaan er vanuit dat het evenement op maandag 1 juni 2020 daadwerkelijk plaatsvindt. Als op grond van uitzonderlijke omstandigheden het evenement niet door kan gaan, vindt geen terugbetaling van het inschrijfgeld plaats. Ook is de organisator, de Stichting Lenteloop Bilthoven, dan niet aansprakelijk voor vergoeding van eventuele door de deelnemer gemaakte kosten. 

Van iedere deelnemer wordt verwacht dat de aangegeven looproute wordt gevolgd. Het is in verband met de veiligheid (van andere lopers) niet toegestaan om een hond mee te laten lopen. Wij vinden het leuk als er inschrijvingen plaatsvinden voor kinderen; houdt er dan wel rekening mee dat wij als organisator de kinderen niet begeleiden. Als er voor, tijdens of na de Lenteloop instructies worden gegeven door de organisatie en de daarbij betrokken medewerkers dienen deze opgevolgd te worden. Datzelfde geldt vanzelfsprekend voor instructies van politie en brandweer.

Zoals bij de meeste evenementen, geldt dat deelname geschiedt op eigen risico. Wij gaan er ook vanuit dat je in een goede gezondheid verkeert en dat je er zelf voor zorgt dat je een voldoende lichamelijke conditie hebt om aan de loop mee te kunnen doen. Wij als organisator zijn niet aansprakelijk voor enige schade die je eventueel mocht lijden als gevolg van deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. Iedere deelnemer dient zelf desgewenst voor een afdoende verzekering te zorgen.

Wij bieden een gelegenheid om je spullen in bewaring te geven (tijdens de loop). Dit is kosteloos maar ook hiervoor geldt dat dit op eigen risico is: wij als organisator zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadiging van jouw persoonlijke eigendommen.

Wij bewaren de persoonlijke gegevens in een database die wij alleen gebruiken voor de ALS Lenteloop. In eerste instantie voor informatievoorziening aan de deelnemer, maar ook voor werving om deel te nemen aan een volgende editie. Na elke editie heeft de deelnemer de mogelijkheid de persoonsgegevens te verwijderen. De gegevens zullen niet worden doorverkocht aan derden voor commerciele doeleinden. Wel bestaat de mogelijkheid dat deelnemers kunnen worden benaderd voor ALS gerelateerde activiteiten. Hierbij zal altijd een verwijzing worden opgenomen dat de persoonsgegevens vanuit de database van de ALS Lenteloop komen.

Er is een grote kans dat er foto’s tijdens het evenement worden genomen door toeschouwers of de pers en/of dat filmopnames worden gemaakt. Wij gaan er vanuit dat jij als deelnemer bij voorbaat toestemming geeft aan ons als organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en ander beeldmateriaal en dergelijke, waarop je zichtbaar bent. 

Tot slot: veel plezier met de voorbereiding op en deelname aan de Rabobank ALS Lenteloop Bilthoven 2020!

Stichting Lenteloop Bilthoven