Over ons

De ALS Lenteloop wordt georganiseerd door Stichting "Lenteloop Bilthoven" Deze werkt direct samen met Stichting ALS Nederland. 

 1. Naam: “Lenteloop Bilthoven”
 2. KvK nummer: 64758176
 3. Postadres: Merellaan 16, 3722 AL Bilthoven
 4. Doelstelling: De stichting heeft ten doel het werven van gelden voor organisaties en instellingen die goede doelen beogen, met name wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en therapie van ALS en verbeterde zorg voor ALS patiënten, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting beoogt niet het maken van winst. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:
  A het organiseren van hardloop- en wandelevenementen;
  B het werven van gelden door bijdragen te vragen voor deelname aan de sub a vermelde evenementen;
  C het werven van sponsoren en donaties ten behoeve van de sub a vermelde evenementen;
  D het stimuleren van deelnemers aan de sub a vermelde evenementen om sponsoren voor de sub a vermelde evenementen te werven. En voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Naast bovengenoemd doel richt de stichting zich op het organiseren van evenementen in Bilthoven waarbij de gezamenlijkheid van samen lopen en samen het leven vieren voorop staat.
  E. Inkomsten voor het goede doel worden aldus verkregen door deelnemersbijdragen en de sponsoring die deelnemers krijgen voor hun loopprestatie en door giften, donaties en sponsoring om de organisatiekosten te voldoen.
  F. Het vermogen wordt besteed overeenkomstig de statutaire doelstelling en met name in overleg met de stichting ALS Nederland. Het vermogen wordt zeer behoudend beheerd middels de lopende rekening.
 5. Hoofdlijnen beleidsplan: zie stichtingsstatuten
 6. Functie en naam van bestuurders: 
  • Vincent Cornelissen: Voorzitter / Penningmeester
  • Mariëlle Cornelissen: Secretariaat
  • Nicoline van Rappard: 2e penningmeester
  • Bart Bram Spruit: Bestuurslid 
 7. Beloningsbeleid bestuur conform statuten. De bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten. Evenwel moeten de bestuurders voldoen aan de richtlijnen van de “Algemeen nut beogende instellingen” (ANBI). Waarin is opgenomen dat er geen commerciële tarieven gehanteerd mogen worden. Kosten gemaakt door het bestuur worden opgenomen in de boekhouding ter verantwoording.