Organisatie

De ALS Lenteloop wordt georganiseerd door Stichting "Lenteloop Bilthoven" Deze werkt direct samen met Stichting ALS Nederland. 

 1. Naam: “Lenteloop Bilthoven”
 2. KvK nummer: 64758176
 3. Postadres: Merellaan 16, 3722 AL Bilthoven
 4. Doelstelling: De stichting heeft ten doel het werven van gelden voor organisaties en instellingen die goede doelen beogen, met name wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en therapie van ALS en verbeterde zorg voor ALS patiënten, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting beoogt niet het maken van winst. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:
  A het organiseren van hardloop- en wandelevenementen;
  B het werven van gelden door bijdragen te vragen voor deelname aan de sub a vermelde evenementen;
  C het werven van sponsoren en donaties ten behoeve van de sub a vermelde evenementen;
  D het stimuleren van deelnemers aan de sub a vermelde evenementen om sponsoren voor de sub a vermelde evenementen te werven. En voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Naast bovengenoemd doel richt de stichting zich op het organiseren van evenementen in Bilthoven waarbij de gezamenlijkheid van samen lopen en samen het leven vieren voorop staat.
  E. Inkomsten voor het goede doel worden aldus verkregen door deelnemersbijdragen en de sponsoring die deelnemers krijgen voor hun loopprestatie en door giften, donaties en sponsoring om de organisatiekosten te voldoen.
  F. Het vermogen wordt besteed overeenkomstig de statutaire doelstelling en met name in overleg met de stichting ALS Nederland. Het vermogen wordt zeer behoudend beheerd middels de lopende rekening.
 5. Hoofdlijnen beleidsplan: zie stichtingsstatuten
 6. Functie en naam van bestuurders: 
  • Vincent Cornelissen: Voorzitter / Penningmeester
  • Mariëlle Cornelissen: Secretariaat
  • Nicoline van Rappard: 2e penningmeester
  • Bart Bram Spruit: Bestuurslid
 7. Beloningsbeleid bestuur conform statuten. De bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten. Evenwel moeten de bestuurders voldoen aan de richtlijnen van de “Algemeen nut beogende instellingen” (ANBI). Waarin is opgenomen dat er geen commerciële tarieven gehanteerd mogen worden. Kosten gemaakt door het bestuur worden opgenomen in de boekhouding ter verantwoording.
 

Integriteit

In het verleden zijn er bij enkele goede doelenstichtingen financiële misstanden aan het licht gekomen. Daaruit hebben wij lering getrokken. Voor de ALS Lenteloop is het belangrijkste uitgangspunt dat we absoluut zuiver en integer willen handelen met betrekking tot de grote verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van de ALS patiënten en onze sponsoren. Samen met onze sponsoren willen we dat het geld voor 100% ten goede komt aan de vooraf benoemde goede doelen. Om dit beleid te onderstrepen hebben we enkele belangrijke afspraken gemaakt.

Belangrijkste kenmerken van dit beleid:

 1. De organisatie van de ALS Lenteloop, welke in handen is van vrijwilligers, wordt professioneel ondersteund door WE-link. Een kleine organisatie die veel voor goede doelen werkt.
 2. Geld dat door de deelnemers aan de ALS Lenteloop wordt ingebracht in de vorm van inschrijfgeld en door de extra donaties waarmee de lopers worden ondersteund, gaat rechtstreeks naar Stichting ALS en wordt ingezet voor de afgesproken doelen van Stichting Lenteloop.
 3. Geld dat door de sponsoren wordt gegeven, wordt gebruikt voor de organisatie van het event. Eventuele overschotten worden, na het nemen van noodzakelijke reserves, geheel verdeeld over de doelen die ALS Lenteloop samen met de stichting ALS heeft benoemd.
 4. Alle zaken die nodig zijn om het evenement te organiseren worden zoveel mogelijk kosteloos ter beschikking gesteld of door derden separaat bekostigd en dus verder door sponsorgelden bekostigd.
 5. indien er sprake is van zaken die strikt noodzakelijk zijn voor de organisatie van het evenement, en waar niet voldoende sponsorgelden voor gevonden worden, doen we een beroep op het inschrijfgeld.
 6. Iedere deelnemer tot 18 jaar betaalt €10,00. Vanaf 18 jaar bedraagt het inschrijfgeld €15,00. Mochten er voldoende sponsors gevonden worden, dan komen alle inschrijfgelden ten bate van het goede doel.
 7. Als er sponsoring in natura plaatsvindt, zetten we deze artikelen of diensten waar mogelijk om in geld. Op die manier komt ook deze vorm van sponsoring ten goede aan de strijd tegen ALS. Een voorbeeld hiervan is alle drankjes en versnaperingen die, kosteloos of tegen een speciale inkoopprijs, ter beschikking worden gesteld aan ALS Lenteloop en vervolgens voor een bedrag per maaltijd/snack worden aangeboden aan de deelnemers/supporters. Het verschil tussen de inkoopkosten en eventuele overige noodzakelijke kosten en de werkelijke opbrengsten gaat geheel naar de genoemde ALS-onderzoeksdoelen. Sponsoren hebben door deze aanpak altijd 100%-garantie dat hun geld ook daadwerkelijk terechtkomt in het Stichting ALS-fonds.
 8. Er is een kascontrole commissie aangesteld die jaarlijks de in- en uitgaande kasstromen controleert.

Ook na storting in het fonds van Stichting ALS is de afspraak met Stichting ALS en het UMC dat zij geen overheadkosten ten laste van het fonds mogen brengen. Hierdoor zorgen we ervoor dat elke gedoneerde euro naar het verwezenlijken van onze doelstellingen gaat.

 

Organisatiebestuur 2022

 • Vincent Cornelissen: Voorzitter / Penningmeester / Sponsoring
 • Mariëlle Cornelissen: Vrijwilligers
 • Karlien Cornelissen: Evenement
 • Floor Cornellisen: Communicatie

En de non-executive bestuurders van de stichting Lenteloop Bilthoven:

 • Nicoline van Rappard (tevens 2e penningmeester)
 • Bart Bram Spruit

Niet te vergeten: hulde aan de oude bestuursleden voor hun fantastische inzet.

2021

 • Henk van Cappelle: Voorzitter
 • Piet Hein van der Vleuten: Penningmeester
 • Mariëlle Cornelissen: Vrijwilligers
 • Floor Cornelissen: Communicatie
 • Annabel Cornelissen: Dagprogramma en Feest
 • Quirine Hooft Graafland: Dagprogramma en Feest
 • Vincent Cornelissen: initiator en adviseur.

2020

 • Corine van der Sluijs: Voorzitter, Communicatie
 • René van der Velden: Penningmeester
 • Mariëlle Cornelissen: Vrijwilligers
 • Henk van Cappelle: Sponsoring
 • Annabel Cornelissen: Feestterrein, Promotie, Lustrumactiviteiten
 • Floor Cornelissen: Parcours, Promotie, Lustrumactiviteiten
 • Vincent Cornelissen: initiator en adviseur

2019

 • Mirande Waterlaat: voorzitter
 • Jos Smit: vice-voorzitter, vergunningen, feestterrein
 • Karlien Cornelissen: sponsoring
 • Mariëlle Cornelissen: vrijwilligers
 • Rene van der Velden: penningmeester
 • Franka de Jongh: communicatie
 • Vincent Cornelissen: initiator en adviseur

2018

 • Mirande Waterlaat: voorzitter, communicatie
 • Jos Smit: vice-voorzitter, vergunningen, feestterrein
 • Vincent Cornelissen: sponsoring
 • Mariëlle Cornelissen: vrijwilligers
 • Madelon Postmus: parcours, vrijwilligers
 • Wout Kranenburg: penningmeester


2017

 • Jos Smit: voorzitter, vergunning
 • Vincent Cornelissen: vice voorzitter
 • Wout Kranenburg: penningmeester
 • Margot Gerrits: communicatie
 • Bob Tasche: sponsoring
 • Madelon Postmus: loop
 • Piet Hein van der Vleuten: feestterrein en tenten
 • Frederique Graaf en Marieke van der Meij: vrijwilligers
 • Mariëlle Cornelissen: thema en aankleding


2016

 • Vincent Cornelissen: initiator, voorzitter, sponsoring
 • Harry van de Kraats: vice voorzitter, dagelijkse leiding en sponsoring
 • Piet-Hein de Leeuw: secretaris & penningmeester
 • Cees van Versendaal: vergunning en parcours
 • Piet Hein van der Vleuten: tent en horeca
 • Bart Bram Spruit: PR & communicatie
 • Marielle Cornelissen-Aarts: vrijwilligers

Bestuur